Contract cadru

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

          Nr. …. din data de ………………..

ACTIVE HOLIDAYS SRL, cu sediul în Brașov, str. Republicii, nr. 56-58 , cod poștal 500030; tel: 0268 416545; mobil:0742 909 628 / 0723 723 255, email:office@activeholidays.ro, CUI: RO17774162, Nr.Reg.Com: J08/1778/2005,  Banca: Unicredit Bank, cont IBAN: RO88BACX0000000313077000 (RON) și RO61BACX0000000313077001 (EURO),  licența de turism: 2044/1.08.2019, reprezentată prin Razvan Prunea, denumită în continuare AGENȚIE,

și

CĂLĂTORUL/ Reprezentantul călătorului : Domnul/Doamna ………………………………………………………………………………………… domiciliat/domiciliata  in  ……………………………………………………………………..……….., telefon …………………………………………………, au convenit la încheierea prezentului contract:

Comunicarea între cele doua parti a fost agreata prin următoarele mijloace considerate oficiale:

– ACTIVE HOLIDAYS – adresa de e-mail OFFICE@ACTIVEHOLIDAYS.RO , adresa Str. Republicii nr 56-58, Brasov

– Calatorul – Tel/SMS: …………………………………, E-mail ………………………………….

I. Obiectul contractului 

1.1 Îl constituie vânzarea de către AGENȚIE a pachetului de servicii de călătorie/ a unui serviciu de călătorie și/sau a unor servicii asociate înscrise în voucher/ alt înscris anexat prezentului contract în Anexa.1 și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

1.2  Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă, iar aceasta este parte integrantă a acestui contract.

II. Încheierea și durata contractului 

2.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 

2.1 În momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin telefon și/sau mijloace electronice; 

În cazul pachetelor de servicii de călătorie achiziționate la distanță, se considera acceptare a condițiilor contractuale următoarele:

a) Exprimarea acordului/acceptului Călătorului prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresă de corespondență/contact;

b) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de către Călător a contravalorii pachetului de servicii de călătorie în baza facturii emise de Agenție;

2.2 În momentul în care călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans cuprins între 20-50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care călătorul solicită serviciile. În cazul nerespectării termenelor de plata, Agenția își rezerva dreptul de a anula rezervarea.  În situația în care rezervarea nu este confirmată, iar Călătorul a achitat, parțial sau integral prețul serviciilor de călătorie, acesta are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

2.3 În momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a agenției de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.4 În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția Calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului in modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător.

2.5 Informațiile privind statele pe teritoriul cărora este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Călătorul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atenționări sau alerte.

2.6 Informațiile furnizate Călătorului înainte de încheierea contractului privind detaliile pachetului de călătorie, formează parte integrantă a contractului și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante.

2.7 Contractul încetează, de drept, odată cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 

Preţul contractului

3.1. Preţul total al contractului este menționat în anexa nr 1 la contract şi  include toate taxele, comisioanele, tarifele și orice alte costuri suportate de Agenție.

De asemenea, el poate fi înscris și în cataloage sau pliante, puse la dispoziția Călătorului, sau aflate pe site-ul Agenției și în mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

3.2 La încheierea contractului, Agenția poate solicita plata unui avans din prețul pachetului achiziționat, sau după caz, plata integrală, conform condițiilor menționate în oferta transmisă electronic și/sau conform condițiilor ofertelor prezentate pe site-ul Agenției 

Plățile se pot face în EUR / RON. Pentru plățile în lei, acestea se calculeaza folosind cursul de schimb valutar al băncii comerciale a Agenției sau cursul BNR.

Condițiile de plată diferă în funcție de tipul pachetului de servicii de călătorie achiziționat, de tipul de oferta și vor fi trecute în contract sau în anexele aferente acestuia, adică în informațiile precontractuale care fac parte integrantă din acest contract.

3.3 Nerespectarea de către Călător a termenelor de plata dă dreptul Agenției sa rezilieze contractul fără notificare prealabilă și să solicite despăgubiri pentru daunele suferite.

3.4 Plățile se pot face, direct la sediul Agenției, prin virament sau depunere direct în conturile Agenției

IBAN(RON): RO88BACX0000000313077000

IBAN(EUR): RO61BACX0000000313077001

Unicredit Bank SA, SWIFT: BACXROBU

3.5 În situația contractării serviciilor de călătorie în regim early booking, reducerea este inclusă în pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de călător, determina anularea rezervarii cu penalizari și refacerea acesteia la prețul și condițiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condițiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.

3.6 Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.

3.7 Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, Agenția nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de către Agenție, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitenților de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.8 Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.

3.9 În cazul în care călătorul dorește sa efectueze plata către agenție prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv calatorului.

Modalități de plată:

3.10 La încheierea contractului se poate percepe un avans din prețul stabilit sau, după caz, plata integrala a contavalorii pachetului de servicii turistice conform condițiilor prezentate.

3.11 În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se face conform condițiilor din oferta prezentată și a termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris în Anexa 1

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 

4.1. Agenţia se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 

4.2 În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului (de exemplu; serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare), Agenţia are obligaţia de a informa călătorul, în scris, fără întârzieri nejustificate. Călătorul are posibilitatea ca în termenul specificat de Agenție sa accepte modificările propuse sau sa inceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

4.3 Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

a) prețul transportului de pasageri care rezulta din costul carburanților sau al altor surse de energie; 

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în efectuarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.4 Agenția este răspunzătoare de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.5 Agenția are obligația să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații: 

a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează sa fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care sa îi permita contactarea organizatorului și/sau a detailistului; 

c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

d) obligatiile calatorului prevăzute la 5.10, 5.12 si 5.13. 

4.6 Agenția este obligată să acorde asistență adecvată fără întârzieri nejustificate calatorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:

a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sanatate, autoritățile locale și asistență consulară;

b) acordarea de asistență calatorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanța și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. 

Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

4.7 Agenția este obligată să informeze persoana care transfera contractul (cedentul), în conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8 Atunci când o parte semnificativă din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 

4.9 În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenția acorda calatorului o reducere adecvată a prețului. 

Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.10 Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.    

4.11 Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenția asigura de asemenea, în cazurile menționate la p. 4.9 și 4.10 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător.

4.12 În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriană este obligata sa asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.13 În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere ca este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

V. Drepturile şi obligaţiile călătorului

5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică, indiferent de motive, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. Între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) si Agenție (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru călătoriile care necesită îndeplinirea unor condiții speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Organizatorului (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2 In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12,00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. În funcție de destinatie, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelieră.

5.3 În cazul în care prețul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, conform art. 4.3., călătorul poate înceta contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4 Călătorul este obligat să comunice Agenției, în termenul comunicat, de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevăzute in cap. IV pct. 4.4. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:

a) încetarea contractului fără plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.5 În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6 În cazul în care călătorul încetează contractul în temeiul 5.4 sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul: 

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție; 

b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea diferentei de pret, în sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de călătorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 

c) sa i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului. 

5.7 În toate cazurile menționate la 5.6., călătorul are dreptul sa solicite Agenției și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care: 

a) anularea s-a făcut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane menționat în contract, iar Organizatorul a informat în scris călătorul cu cel puțin:

20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile; 

7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile; 

48 de ore înainte de începerea executării pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 

b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forța majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervare, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.4. lit. b); 

c) anularea s-a făcut din vina calatorului. 

5.8 Călătorul are dreptul să înceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat.

5.9 Prin excepție de la punctul 5.8, călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinatie sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ efectuarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstanțe survenite după încheierea contractului și dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă.

5.10 În cazul incetarii contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile art. 5.9, călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară. Agenția de turism organizatoare efectuează orice rambursare necesară, rambursează orice plăți efectuate de către sau pe seama călătorului pentru pachetul respectiv, din care se scade penalitatea de încetare corespunzătoare.

5.11 În cazul în care călătorul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renunțării ii apartine. Agenția va rezolva cerințele calatorului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de către călător.

În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.12 Călătorul este obligat sa achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.13 Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.14 Călătorul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenția sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agenția nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.15 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreuna cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu-si respecta obligația de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenția (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.16 Călătorul are obligația de a contacta Agenția cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.17 În cazul în care o singura persoana contractează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18 Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu răspunde pentru eventualele pagube produse sau vatamari suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.19 Călătorul are obligația sa respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.20 În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuză sa se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natura cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri, limitarea răspunderii 

6.1 În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari conform ofertei prezentate- condiții care sunt luate la cunostiinta de călător în momentul introducerii datelor de rezervare.

Condiții de anulare/penalizari standard, în cadrul excursiilor efectuate în afara României:

a) 20% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face incepand cu data confirmării serviciilor, până cel târziu cu 31 zile înainte de data începerii sejurului, exceptând ziua plecării;

b) 40% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul 30 – 25 zile înainte de data începerii sejurului, exceptând ziua plecării;

c) 60% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul 24 – 15 zile înainte de data începerii sejurului, exceptând ziua plecării;

d) 80% din prețul pachetului de servicii/persoana, dacă renunțarea se face în intervalul 14 – 5 zile înainte de data începerii sejurului, exceptând ziua plecării;

e) 100%, dacă renunțarea se face în intervalul de maxim 4 zile înainte de data începerii sejurului, exceptând ziua plecării sau prin neprezentarea la program

Condițiile de penalizare diferă în funcție de pachetul care face obiectul prezentului contract.

În cazul în care există anexe la prezentul contract în care sunt prevăzute alte condiții de penalizare decat cele standard prezentate la punctul 6.1, întotdeauna se vor aplica exclusiv cele din Anexe, care fac parte integranta din contract.

Condițiile standard  de penalizare a Calatorului aplicabile în cadrul Excursiilor efectuate în România

Pentru excursiile de 1 zi în România, in cazul anularii penalizarea este de:

0%  și cu obținerea unui voucher de călătorie cu contravaloarea sumei achitate, dacă renuntarea se face cu mai mult de 5  zile calendaristice înainte de data plecării ;

50% penalitate și 50 % voucher de călătorie pentru excursiile viitoare Active Holidays dacă renuntarea se face în intervalul 2-5 zile înainte de data plecării;

100% penalitate dacă renuntarea se face cu mai puțin de 48 ore înainte de ora începerii excursiei .

Pentru excursiile de 2 sau mai multe zile în România, in cazul anularii penalizarea este de:

0%, rambursare integrala, daca renuntarea se face cu minim 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

30% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 30 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării; Penalizarea se transforma într-un voucher de călătorie în excursiile ulterioare;

35%  dacă renuntarea se face  în intervalul 15 – 10 zile calendaristice înainte de data plecării;

50% dacă renuntarea se face în intervalul 10-5 zile calendaristice înainte de data plecării;

70% dacă renuntarea se face în intervalul 5-2 zile calendaristice înainte de data plecării

100% dacă renuntarea se face într-un interval mai mic de 2 zile calendaristice înaintea plecării.

Nu constituie motiv de restituire a sumei achitate prezentarea în cadrul excursiei cu echipament necorespunzător participării la programul contractat.  Astfel, calatorului i se vor reține toate cheltuielile datorate agenției legate de implementarea pachetului de călătorie. Active Holidays va anunța de fiecare data în cadrul pachetelor de călătorie comercializate echipamentul minim necesar pentru participarea în cadrul excursiilor. Aceste informații sunt publice, pe site-ul agenției, și vor fi luate la cunostinta de către călător în momentul înscrierii în excursie.

6.2 În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția și a achitat un avans, și nu achita ratele aferente ulterioare sau restul de plata, în termenul specificat în oferta, în bonul de comanda, în contract sau în termenul comunicat în scris, contractul se considera reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor STANDARD prevăzute la art. 6.1. din prezentul contract SAU, DUPĂ CAZ, a penalizarilor din condițiile SPECIALE din ANEXA.

6.3 În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost făcută cu, sau și cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferența care depășește valoarea voucherelor de vacanta se va reține din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici în vouchere și nici în numerar în cazul în care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic.

În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu-si exprima opțiunea în aceasta perioada, Agenția nu-i mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.  

6.4 Pentru biletele de odihna și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

6.5 În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.6 Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau alta autoritate competentă refuză să acorde calatorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Calatorului i se va reține în aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de călătorie.

6.7 Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1 se aplica și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

6.8 Călătorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

6.9 Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.10 Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei părți se considera situații de forță majoră și exonerează de răspundere Organizatorul.

6.11 Toate sumele menționate la pct. 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 si 6.7 din prezentul contract, se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII. Reclamaţii 

7.1. În cazul în care călătorul este nemulţumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului). 

    Datele de contact ale Agenţiei: 

    Telefon: 0268 416 545 / 0742 909 628 / 0723 723 255

    E-mail: office@activeholidays.ro

7.1.1 Atat Agenția de turism organizatoare cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul poate depune la sediul Agenției de turism organizatoare o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice de la recepționarea acesteia sa comunice Calatorului răspunsul punctual, referitor la situația semnalată. 

Nu se vor accepta sesizări care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu se va da curs reclamatiilor facute la finalul călătoriei despre care Active Holidays nu a fost informată în scris la data producerii evenimentului, și nici acelora facute in numele mai multor Călători care au achiziționat același pachet turistic în aceeași perioada, în lipsa unui mandat special  acordat în condițiile legii în acest sens.

7.2 Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenţia remediază conformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediată;

b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă Agenţia, în conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază conformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioada în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția dovedește ca conformitatea este imputabilă călătorului.

7.3 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

VIII. Asigurări 

8.1 Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legatura cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și în legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care Organizatorul facilitează servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu sediul în București str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel. 0214057420, fax 0213114490. Polița de Asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare este:

– Polița de Asigurare seria I nr. 51908 privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organziatoare, valabilă pâna la data de 01.06.2021

Polița de asigurare este afișată pe pagina web a agenției de turism www.activeholidays.ro

Va reamintim că încheierea unei Asigurari STORNO de călătorie poate acoperi pierderile financiare cauzate de anulare a excursiei, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandăm sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei. Active Holidays va recomanda incheierea de Asigurare Storno și Asigurare de calatorie.

8.2 Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevăzută la art. 8.1 include repatrierea calatorilor, indiferent dacă efectuarea pachetului este afectată de insolventa Agenției sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

8.3 Valoarea despăgubirii:

8.3.1 În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agenției.

8.3.2 Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri și călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenței Agenției, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate calatorului și achitate de acesta în baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii.

8.3.3 În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:

a) Călătorul nu mai beneficiază de nicio alta despagubire de la Asigurător, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Agenție a obligatiilor contractuale față de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate și achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurător, în cazul insolventei Agenției.

8.3.4 Asigurătorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

8.4 Condițiile de despăgubire:

8.4.1 Călătorul va anunța imediat Asigurătorul prin telefon sau fax în cazul în care Agenția aflată în stare de insolvență nu efectuează repatrierea sa.

8.4.2. În cazul în care călătorul solicita de la Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Agenție, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligația să păstreze documentele justificative, în original.

8.4.3. Călătorul poate solicita Agenției aflată în stare de insolvență, rambursarea sumelor achitate de acesta și/sau a costului repatrierii astfel:

a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Agenției, dacă aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat parțial;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situația în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

8.4.4. În situația în care se dispune radierea Agenției ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asigurătorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.

8.4.5. În situația prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Agenției rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

8.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifica în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta și/sau a costului repatrierii.

8.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asigurătorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative care cuprind cel puțin următoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., dupa caz;

c) copiile documentelor care atestă achitarea serviciilor (de ex. chitanțe, ordine de plata), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;

d) copiile documentelor de transport și cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurător a documentelor justificative de la călător.

8.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Organizatorul plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Agentie.

8.5. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

8.6. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate in polițele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurător.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispoziția calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Datele cu caracter personal prelucrate de ACTIVE HOLIDAYS SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

ACTIVE HOLIDAYS SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresă domiciliu, adresă de e-mail, serie și nr. carte de identitate, serie și nr. pașaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenența la sindicate, locul de muncă, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul).

10.2 Persoanele vizate: călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

10.3 Scopurile colectării datelor cu caracter personal.

Prelucrăm datele cu caracter personal, colectate în baza prezentului contract, în următoarele scopuri:

– Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumăm față de dvs.;

– În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

ACTIVE HOLIDAYS SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor ACTIVE HOLIDAYS SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastra nu ați putea beneficia de serviciile achiziționate) fără consimțământul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal către autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc. 

10.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

ACTIVE HOLIDAYS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.

Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ACTIVE HOLIDAYS SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciara. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa Active Holidays SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. Brașov, Strada Republicii, 56-58, cod postal 500030, sau prin transmiterea unui e-mail către office@activeholidays.ro.

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați ca ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștință de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs și ale persoanelor pentru care faceți rezervarea, de către ACTIVE HOLIDAYS SRL.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Active Holidays SRL, puteți accesa site-ul www.activeholidays.ro sectiunea Politica de confidențialitate.

Prin bifarea casutei CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie confirm ca am citit, am fost informata(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

XI. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și a tuturor celorlalte  acte normative incidente.

11.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o țară la alta și de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției.

11.5. Călătorul declară că anterior incheierii prezentului contract Agenția i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masă oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orala, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și privind formalitățile legate de sanatate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediara, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea calatorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativa sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boala sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

11.6. În cazul în care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Organizator a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. și Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente. 

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Contractul se considera agreat și va intra în vigoare în momentul în care urm atoarele conditii au fost îndeplinite cumulativ:

Toate informațiile aferente prezentului pachet de servicii de călătorie au fost citite și acceptate de către călător exclusiv prin mijloace electronice pe site-ul www.activeholidays.ro;

În momentul în care călătorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Active Holidays și a achitat avansul aferent pachetului de servicii de călătorie. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat.

În cazul nerespectării modalitatii de înscriere, agenția își rezerva dreptul de a anula rezervarea și după caz de a returna banii achitati de către călător.

Prezentul contract este pus integral la dispoziția calatorului pe site-ul agenției și ulterior rezervarii serviciilor de călătorie la adresa de e-mail furnizata de călător. Obligația de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin semnarea contractului și transmiterea acestuia către Agenție personal, curierat, poșta sau prin email.

Informațiile furnizate calatorului sunt parte integranta din prezentul contract privind pachetul de servicii de călătorie și nu pot fi modificate decât cu acordul explicit al părților contractante. Fotografiile prezentate în cataloage, oferte speciale, site-uri, sau materiale publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător.

Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

ANEXA 1 – la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

             Nr. ……din data de…… 

Partile:

ACTIVE HOLIDAYS SRL, cu sediul în Brașov, str. Republicii, nr. 56-58 , cod poștal 500030 ; tel: 0268 416545; mobil: 0742 909 628 / 0723 723 255, email:office@activeholidays.ro, CUI: RO17774162, Nr.Reg.Com: J08/1778/2005,  Banca: Unicredit Bank, cont IBAN: RO88BACX0000000313077000 (RON) și RO61BACX0000000313077001 (EURO),  licența de turism: 2044/1.08.2019, reprezentată prin Razvan Prunea, denumită în continuare AGENȚIE,

si

CĂLĂTORUL/ Reprezentantul călătorului,

NUME                                                                                         CNP      CI 

Domiciliul 


Telefon
 au convenit la încheierea prezentului contract de comercializare a următoarelor servicii de călătorie:
    1. Pachet servicii de călătorie/  circuit/ sejur/ excurise de o zi
    2. Servicii incluse 
    3 Servicii neincluse 
    4 Nr. persoane
    5. Perioada
    6. Transport

TARIF:

TOTAL:  

Termene de plată/ Condiții penalizare/ Anulare

Numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului *:

……………………..persoane, iar termenul limita de informare în caz de anulare este:

  • 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul în care călătoriile durează mai mult de șase zile;
  • 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile
  • 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.

SC ACTIVE HOLIDAYS SRL                           CĂLĂTOR

Agent de turism Sabina Ghizdavu                                              Nume 

Semnătura ………………………………             Semnătura …………………………………..

Data                                                 Data

PROCES VERBAL LA CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE

Numarul …………………………….  din data de ……………………………..

Partile:

ACTIVE HOLIDAYS SRL, cu sediul în Brașov, str. Republicii, nr. 56-58 , cod poștal 500030 ; tel: 0268 416545; mobil: 0742 909 628 / 0723 723 255, email:office@activeholidays.ro, CUI: RO17774162, Nr.Reg.Com: J08/1778/2005,  Banca: Unicredit Bank, cont IBAN: RO88BACX0000000313077000 (RON) și RO61BACX0000000313077001 (EURO),  licența de turism: 2044/1.08.2019, reprezentată prin Razvan Prunea, denumită în continuare AGENȚIE,

si

Călătorul/reprezentantul calatorului: Domnul/Doamna…………………………………………………………………………………………., domiciliat/domiciliata in ………………………………………………..……………………………………………..…………. , telefon  ….……………………..… participant la pachetul de servicii de călătorie  ………………………………………………………………………. din  perioada  ……………………………………………………….

1. Se obligă:

1.1.  Să ia la cunoştinţă regulile de conduită, dovedind acest lucru prin semnarea procesului verbal în cauză;

1.2.  Să respecte programul recomandat de către organizatori în pachetul de servicii de călătorie/excursie (orele de plecare, orele de sosire, durata pauzelor);

1.3.  Să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatorii prezenți în excursie;

1.4.  Să respecte indicațiile organizatorilor cu privire la folosirea echipamentului de alpinism (dacă e cazul);

1.5.  Să își respecte colegii de drum, precum și pe celelalte persoane prezente sau întâlnite în această expediție (șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);

1.6.  Să nu consume băuturi alcoolice pe traseu;

1.7.  Să nu fumeze în mijloacele de transport, în locurile publice închise unde nu este permis fumatul, nici în timpul desfășurării activităților specifice turismului montan;

1.8.  Să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice;

1.9.  Să înștiințeze organizatorii în cazul apariției de probleme medicale și să nu pornească în traseul montan în cazul apariției de probleme medicale.

1.10.    Să își asume responsabilitatea în cazul infectării cu noul coronavirus în cadrul excursiilor organizate de organizator;

1.11.    Să nu participe în cadrul excursiei dacă s-au intors din zone rosii, daca prezinta simpome ale bolii;

1.12.    Sa respecte toate măsurile de igienă recomandate de autorități: spalatul des pe maini, purtarea mastii si a manusilor, distanțarea socială,

2.       Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea în activitățile desfășurate a persoanelor care au consumat băuturi alcoolice (sau medicamentatie) sau persoanelor care nu doresc să folosească cu bună intenţie echipamentele puse la dispoziţie, sau traseul marcat.

3.       Participarea la aceasta excursie și la activitățile din cadrul acestuia se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare turist consimțind că nu a fost forţat, obligat în nici un fel să participe.

4.       Călătorii  îşi asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice problemă apărută în urma desfășurării activităților din cadrul excursiei.

5.       Călătorul este de acord sa fie fotografiat în timpul desfășurării pachetului turistic, iar după terminarea acestuia este de acord sa fie prezent în materialele foto și video realizate de către agenție în scopul promovarii viitoarelor pachete turistice. În situația în care călătorul nu este de acord sa fie fotografiat în cadrul excursiilor, va menționa acest aspect către ceilalți turiști/ghizi care fac fotografii. În situația in care călătorul constata ca pe canalele media ale agenției sunt postate fotografii în care acesta apare, și doreste sa isi retraga consimatamantul va trimite un email la office@activeholidays.ro mentionand expres locul unde se găsește fotografia care dorește sa fie stearsa.

6.       Călătorii din cadrul acestei excursii declara ca nu sunt suferinzi de boli cronice, cardiace sau alte afectiuni care le-ar putea periclita viața în cazul efectuarii acestei excursii și activităților menționate în program și ca sunt apți din punct de vedere fizic pentru efort.

7.       În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la punctul 5, călătorul declară că își asumă întreaga răspundere pentru sanatatea să fizica si psihica în cazul participării la aceasta excursie, agenția fiind exonerata de la răspundere materială si morala pentru consecințele rezultate în urma efectuării activităților propuse in program.Ghizii reprezinta in mod direct agenția Active Holidays în aceasta excursie și pot modifica traseul în cazul condițiilor meteo nefavorabile sau a pericolelor neprevăzute, apărute în cadrul acestei excursii.

8.       În situația omiterii cu intenție a prezentării în fața organizatorilor din cadrul agenției de turism (agenții, ghizi, manager) prin completarea prezentului formular, călătorul este direct răspunzător pentru traumele fizice și psihice ce ar putea surveni din cauza acestora. În situația în care călătorul omite cu intenție prezentarea bolilor sau afectiunilor de care suferă, iar ghidul însoțitor considera ca participarea în cadrul excursiei a calatorului ar putea periclita viața acestuia, sau a celorlalți participanti, ghidul poate interzice calatorului sa participle la activitățile prezentate în program, fără ca agenției sa îi fie cerute despăgubiri din partea calatorului în acest caz.

9.       Călătorul declară că efectuează activitățile sportive montane pe propria răspundere;

10. În cazul nerespectării acestor reguli menționate în contract și în procesul verbal, agenția de turism Active Holidays SRL este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

Sunt suferind de (nominalizati)……………………………………………….

Nu sunt suferind de boli,afectiuni  ……………………………………………….

Orice altceva care este important de menționat pentru participarea mea în traseu/excursie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conținutul prezentului document este format din Contractul cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie Numărul…………………………. din data de……………………. (și  Proces verbal LA CONTRACT CADRU  ……………….Nr………….. cu 10 articole)

SC ACTIVE HOLIDAYS SRL                         CĂLĂTOR

Agent de turism ………………………                                                     Nume …………………………………………

Semnătura ………………………………                                   Semnătura …………………………………..

Data                                                       Data